ශාස්ත්‍රීය හා වෙනත් කෘති

0 out of 5

පියපුතු හසුන්

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනය වී නොමැත
0 out of 5

මගේ ස්වාමිපුරුෂයා හෙවත් දෙස්තෙව්ස්කි සොයායාම

රු 500.00
පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ
0 out of 5

මැද මිදුල

රු 350.00
කර්තෘඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2015
0 out of 5

මැද මිදුලට පෙර

රු 380.00
සංස්කරණයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ
0 out of 5

යුද කලාව – Art of War by SunTzu

රු 200.00
පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ/ආචාර්ය හව් වේ මින් ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2003
0 out of 5

රාජ්කපුර් සිනමාව සංකථනයක්ගේ අනුක්ෂාරිකාව – Raj Kapoor’s Films Harmony and Discourses by Wimal Dissanayake and Malathi Sahai

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2005
0 out of 5

රුසියානු විප්ලවයේ සාක්කි කාරයෝ – Witnesses to the Rusian Revolution

රු 300.00
පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ/ඩබ්ලිව්.ඒ.ඞී. ටියුඩර් ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2003
0 out of 5

වෙළෙන්දෙකුගේ මරණය – Death of a Salesman by Arthur Miller

රු 275.00
පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප‍්‍රයිවට්ලි) මිටඞ් දෙවැනිවැනි මුද්‍රණය 2010
Loading...