ළමා කෘති සහ වෙනත් කෘති

0 out of 5

චෙස් ක්‍රිඩකයෝ – The The Chess Players by Satyajith Ray

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1999
0 out of 5

නුවණක්කාර වසිලිස්සා හා ලස්සන වසිලිස්සා

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ/ මනෝරම වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2006
0 out of 5

රතු කරමලා හා වෙනත් කතා

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනි මුද්‍රණය 2011
0 out of 5

විනාඩි විසිපහ

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 1989
0 out of 5

විශ්ව සාහිත්‍ය විචාර රචනා

රු 400.00
පරිවර්තනය - සේනාරත්න වීරසිංහ පිටු - 148
0 out of 5

සතුරු මිතුරු මුහුදු රැල්ල – The Big Wave

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 2001  
0 out of 5

සලාම් බොම්බේ – Salaam Bombay by Mira Nair

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1992
0 out of 5

සිරි මැදුර – The Rat Trap by Adoor Gopalakrishnan

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1987
0 out of 5

සූසැටක් උපමා කතා

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1989
Loading...