කෙටි කතා සහ සංෂිප්ත පරිවර්තන

0 out of 5

ආග්‍රාවේ නිධානය – The Sign of Four

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1998
0 out of 5

ඔලිවර් ට්විස්ට් – Oliver Twist

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ සයවැනි මුද්‍රණය 2015
0 out of 5

කිසිවෙකු මා උරමත

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 1985 නැවත මුද්‍රණය වී නොමැත
0 out of 5

ගලිවර්ගේ චාරිකා – Gulliver’s Travels

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1997
0 out of 5

දොස්තර ජෙකිල් හා මිස්ටර් හයිඩි – Dr. Jakyl & Mr. Hyde

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1993
0 out of 5

දොස්තර ෂිවාගෝ – Doctor Zhivago

රු 300.00
පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ දෙවැනිවැනි මුද්‍රණය 2012
0 out of 5

පෙරළෙන ඉරනම – The Mayer of Caster bridge

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 2006
0 out of 5

මන බිදුම

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 1985 නැවත මුද්‍රණය වී නොමැත
0 out of 5

මුතු ඇටය – The Pearl

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1994
0 out of 5

රොබීගේ දියණිය

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමුවැනි මුද්‍රණය 1995 නැවත මුද්‍රණය වී නොමැත
0 out of 5

සිහින සද එළිය – Rebeca

පරිවර්තනයඃ සේනාරත්න වීරසිංහ ප‍්‍රකාශනයඃ ප‍්‍රභා ප‍්‍රකාශකයෝ පළමු වැනි මුද්‍රණය 1998
Loading...