කුංග් ෆු සහ වන්දාගේ පිළිවෙත – A PRAYING MANTIS KILLS

Availability: In stock

රු 400.00

පරිවර්තනය – සේනාරත්න වීරසිංහ

Quantity :
Category:

කුංග් ෆු සටන්කලාවේ ආධ්‍යාත්මික ධාරාවෙන් පෝෂණය ලබන මෙහි කතානායකයා වූ චීන ජාතික තරුණයා සියලූ අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දෙන අයුරු නිරූපිතය. අවසානයේ කථකයා විසින් මිනිසාගේයහපත උදෙසා නැවතත් සිය ගමන ආරම්භ කරමින් අප තුළ ප්‍රීති ප්‍රමෝදය මෙන්ම ඥානාවබෝධයද පුළුල් කරවනු ලබයි.

පාසල් පුස්තකාල භාවිතය සඳහා අධ්‍යාපන අමාතංශය අනුමත කර ඇත.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුංග් ෆු සහ වන්දාගේ පිළිවෙත – A PRAYING MANTIS KILLS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...