සතුරු මිතුරු මුහුදු රැල්ල – THE BIG WAVE

Availability: In stock

රු 200.00

පරිවර්තනය – සේනාරත්න වීරසිංහ

පිටු- 80

Quantity :
Category:

පර්ල්. එස්. බක්නමැතිලේඛිකාවවිසින්කලකටපෙරජපානයේඇතිවූසුනාමිඛේදවාචකයක්පසුබිම්කොට
ලියන ලද මෙයසාහිත්‍යඔස්සේජීවිත අර්ථග්‍රහණයටමහෝපකාරීවනකෙටිනවකථාවකි.

පාසල් පුස්තකාල භාවිතය සඳහා අධ්‍යාපන අමාතංශය අනුමත කර ඇත.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සතුරු මිතුරු මුහුදු රැල්ල – THE BIG WAVE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...